Neo-liberal Dönemde Hukuk ve Neo-Formalizm Tartışmalarına Bir Giriş

Neo-liberalizm sadece devlet ve piyasa ilişkisinde değil, hukuk alanında da oldukça büyük değişimlere sebep olmuştur. Bu değişim özelleştirmelerle birlikte düzenleyici devletin ortaya çıkışında hukukun gördüğü işlev ile sınırlı değildir. Makale, liberal hukukun temel bileşenlerinden ikisine odaklanarak bu kapsamlı değişimi anlatmaktadır. İlk olarak, neo-liberalizm kamu hukuku ile özel hukuk arasındaki hiyerarşiyi ters çevirmiştir. Bunun neticesinde de hukuk devleti anlayışı zedelenmiştir. İkinci olarak neo-liberal hukuk anlayışları hukuki formalizm ile uyumsuzdur. Makale, yeni doğmakta olan neo-formal hukukun formal hukukla mukayeseli bir tahlilini sunmakta ve eleştirisini yapmaktadır.