Yayın tarihi: 9 Ocak 2016 - 18:04
HALİT ÇELENK 2016 HUKUK ÖDÜLLERİ ESASLARI

HALİT ÇELENK 2016 HUKUK ÖDÜLLERİ ESASLARI

1- ÖDÜLÜN AMACI

Ödülün amacı, yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin sim­gelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrul­tusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserlerin üretilmesini teşvik etmektir.

2- ESER KONUSU

Eser konusu serbesttir. Değerlendir­mede; Halit Çelenk’in yaşamı, eser­leri, mesleki ve yaşam mücadelesi, fikirleri ile hukuk ve/veya hukuk/ toplumsal ilişkiler bağlantısının kurulması esas alınır.

3- ESER ve KATILIMCI KOŞULLARI

A- Yarışmaya 1 Ocak 2014 ile 1 Ocak 2016 arasında basılmış veya henüz basılmamış yukarıda belirtilen amaç ve konulu yayın, tez veya her türlü diğer eserler katılabilir. Katılımcılar yalnız bir eser ile yarışmaya başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2016'dır.

B- Katılımcılar hukukçu olacağı gibi farklı disiplinlerden gelen herkes olabilir. Eserin, hukuk alanında ya da diğer alanlar ile hukuk alanı ara­sında bağlantı kurarak, bilimsel öz­günlüğe sahip olması, akademik ya­zım ve etik kurallarına uygun olması gerekmektedir. Eserin, (A4) kâğıda bilgisayarla, 14 punto büyüklüğün­de, Times New Roman ve 1,5 satır aralığı ile yazılması gerekmektedir. Bir (A4) sayfayı geçmemek üzere, katılımcının (ortak çalışmalarda tüm katılımcıların) adı ve soyadı, özgeç­mişi, eserin oluşturulduğu tarihi, katılımcının iletişim adresini (telefon ya da e-mail adresi ile birlikte) içeren bilgiler, eserle birlikte ayrıca gönderilmelidir. Eserin yayınevi tarafından Seçici Kurula iletilmesi durumunda eser sahi­binin, birden fazla yazarlı ve/veya derleme eser olması durumunda yazarların tümünün yarışmaya katı­lıma ilişkin olurlarının yazılı olduğu muvafakat belgesinin gönderilmesi zorunludur.

C- Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış eserler, biri (1) Word programıyla CD'de kopyalanmış, dört yazılı nüsha biçiminde, 1 Şubat 2016 tarihine kadar, kargo yoluyla “HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜ Göreme Sokak No:8/4 Cinnah Caddesi Kavaklıdere Ankara” adresine iletilmelidir.

4- Ödül töreni 5 Mayıs 2015 tari­hinde yapılacaktır.

 

SEÇİCİ VE DÜZENLEYİCİ KURUL

Prof. Dr. Rona Aybay

Prof. Dr. Korkut Boratav

Prof. Dr. Ali Murat Özdemir

Ali Rıza Aydın

Serpil Çelenk Güvenç

Dr. İlker Kılıç

Av. Başar Yaltı

Av. Erşen Sansal

Av. Barış Aybay

Av. Bilgütay Hakkı Duma

Av. Özlem Şen Abay

 

http://www.halitcelenk.org

[email protected]

[email protected]

www.facebook.com/halitcelenkhukukodulu

www.twitter.com/halitcelenkodul