Yayın tarihi: 6 Mayıs 2017 - 14:49

HALİT ÇELENK 2017 HUKUK ÖDÜLLERİ

SEÇİCİ KURUL AÇIKLAMASI

“Yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan” Halit Çelenk’in, “hukuk mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserlerin üretilmesini” teşvik etmek amacıyla 2015 yılında başlatılan Halit Çelenk Hukuk Ödülleri üçüncü yılında.

Artık gelenekselleşen ve ilgisi artan ödüller; toplumsal ilişkiler, üretim ilişkileri, bilim, siyaset, örgütlenme, yaşam ve devlet gibi farklı alanlar ile hukuk arasında bağlantı kuran eserlerin buluştuğu ve desteklendiği bir üretim merkezine dönüşmeye başladı. Bu yönden, Halit Çelenk’in bütünsel yaşamıyla uyumlu ama günceli değerlendiren eser üretimini destekleyen bir kurumsallaşmaya doğru gidildiğini söyleyebiliriz. 

Hukukçularla birlikte, farklı disiplinleri buluşturabilen; uzmanların, araştırmacıların, yazarların, akademisyenlerin ve öğrencilerin hukuk ve bilim dünyasına katkıda bulunduğu özgür bir üretim birlikteliğinden, daha uzun yıllar doyurucu eserlerin çıkacağı emareleri çok açık.

2017 yılı için gönderilen 16 eserin tamamı değerlendirmeye alındı. Bu eserler,  yayımlanmış kitap, yüksek lisans tezi, doktora tezi, makale, derleme olarak tasnif edildi.

Eser çeşitliliği, Halit Çelenk yaşamının çok yönlülüğünü tanımlama bakımından, ilk iki yılda olduğu gibi bu yıl da çok anlamlı. Tüm katılımcılara, emekleri ve duyarlılıkları için, siz değerli konuklarımızın önünde, hem Çelenk ailesi hem de Seçici ve Düzenleyici Kurul adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu teşekkürümüzün, emek sevdalısı değerli Halit Çelenk’in ruhu, sevecenliği ve samimiyetiyle dolu olduğunu, tüm Halit Çelenk dostları çok iyi bilirler.  

Birbirinden farklı ve anlamlı bu eserlerin, Halit Çelenk Ödülleri’ne sunulmakla,  değerli olduklarında kuşku yok. 

Bu yıl “mansiyon”, “akademik destek” ve  “birincilik” olmak üzere üç kategoride ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Geçen yıldan faklı olarak, ödüller arasında yerini alan “akademik ödüller”, Türkiye’de akla, bilime, akademiye ve akademisyene yönelik ağır baskı ve saldırıların; daha da önemlisi bilim insanlarını bilim yuvalarından keyfice uzaklaştırmanın Halit Çelenk adına yanıtı olacak. Bu ödülün bir başka amacı da, akademik alanda sayıları oldukça azalan, baskı altında unutturulmaya çalışılan Marksist bakışın teşvik edilmesi… Düzen akademisinin düzenle sınırlı, kısır, sözde bilimsel çalışmalarından kurtulmak için öğrencilerimiz kadar akademisyenlerimize de önemli sorumluluk düşüyor.

Seçici Kurul olarak, üyeler tarafından tek tek yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3 esere “mansiyon”, iki esere “akademik destek”  verilmesi kararlaştırıldı. Birincilik ödülü ise iki esere paylaştırıldı.

MANSİYONLAR

  1. Ayşegül Kars Kaynar: “Neo-liberal Dönemde Hukuk ve Neo-Formalizm Tartışmalarına Bir Giriş” konulu makale… Makale, “hukuk” ve “üstünlük” sözcüklerini buluşturup düzeni yaşatmaya çalışan tavırlara yanıt olabilecek emarelere cesur bir giriş yapmakla mansiyona değer bulundu.
  2. Benan Molu – Ayşe Bingöl Demir: “Savunma Yasak” konulu makale… Makale,  işlediği konunun güncel ve yaşamsal olması yanında, konunun Halit Çelenk ile bağlantılı işlenmesi ve Halit Çelenk’in adına layık ilkeli eleştiri yapması nedeniyle mansiyona değer bulundu.
  3. Gülçin Çakmak: “Bolivya Anayasasının Yapım Sürecinde 4. Anayasacılık Dalgasını Aramak” konulu makale… Türkiye’de kolay ve keyfi anayasa değişiklikleri hem de iktidarın çizdiği yoldan çıkmadan yaşanırken, Bolivya Anayasasının yapım süreci  eleştirel ve yapıcı örneklerle dolu. Eser bu yönüyle mansiyona değer bulundu.

 

AKADEMİK DESTEK ÖDÜLLERİ

  1. Aynur Demirli: “Demokrat Partinin Laiklik Söylemi: Devletin Baskı Aygıtından Din Hürriyetine” konulu yüksek lisans tezi… Tez, laiklik sorunsalının incelenmesinde, hem genel olarak, hem de Türkiye bağlamında  merkez/çevre ikilemi  veya sınıfsal  çerçeve perspektiflerini berraklıkla incelediği;  bu incelemeyi Demokrat Parti’nin laiklik  söyleminin eleştirisiyle birleştirdiği; bu alanda İslamcı ve liberal tezlere teslimiyet eğilimlerine karşı zihin açıcı özellikler taşıdığı için akademik  destek ödülüne değer bulundu. 
  2. Koşun Özgür Özbey: “Sermaye Birikim Sürecinde Ticaret Hukukunun İşlevi” konulu yüksek lisans tezi… Tez, konusunun özgünlüğü, pozitif hukuktaki “neden” sorusuna verilecek gerçekçi yanıt arayışı, hukuka Marksist bakışı ve nesnesini yeni çalışmalara yol verecek şekilde sunması nedeniyle akademik destek ödülüne değer bulundu.

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ

  1. Fatih Yaşlı: “Türkçü Faşizmden ‘Türk-İslam Ülküsü’ne” konulu kitap… Kitap, faşizmin siyasal ve pratik nedenlerle din ile ilişkisi sorununu Türkiye bağlamında incelemesi, sermaye yanlısı partilerle milliyetçiliğe ve İslam’a yakın partiler arasındaki özdeşleşmenin gerekçelerini ortaya koyması, devletle Türk sağı arasındaki “antikomünist mutabakat” ve “dinselleşme” birlikteliğini düşünsel kökleriyle anlatması ve günümüzde yaşananları anlama uyarılarıyla birlikte; Osmanlı’dan günümüze aydınlanma ile laik hukuk devleti bağlantısının nasıl altüst edildiğine dair arka planı anlatıp,  “Cumhuriyet’ten günümüze antikomünizmin hem düşünsel hem de pratikteki seyrini bütün yönleriyle” ortaya koyabilecek yeni çalışmalara kaynak olması nedenleriyle, Halit Çelenk ödülünün amacına uygun olarak birincilik ödülüne değer bulundu. 
  2. Süreyya Algül: “Türkiye’de Sendika Siyaset İlişkisi – DİSK (1967-1975)” konulu kitap… Doktora tezi olarak yazıldıktan sonra kitap halinde yayımlanan eser, Türkiye’de işçi sınıfı örgütlenmesinde ve mücadelesinde önemli ve tarihsel yeri olan DİSK’in 1967-1975 arası tarihine kapsamlı ışık tutması, kapsanan dönemdeki siyasi akımların sendikal örgütlenmeyle bağlantılarını derinliğine ve ayrıntılı olarak incelemesi ve devam çalışmalarına kaynak olması; gerek içerik, gerek işleniş bakımından özellikle yeni kuşaklar açısından bilgilendirici nitelik taşıması nedenleriyle, Halit Çelenk ödülünün amacına uygun olarak birincilik ödülüne değer bulundu. 

Halit Çelenk ödülleri için artık geleneksel hale gelen sanatsal heykelcik yine ödül sahipleriyle buluşacak. Seçici ve Düzenleyici Kurul’un birincilik ödülü alan eser sahiplerinden özel talebini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Fatih Yaşlı’dan, gerçi kendisi de kitabının önsözünde değiniyor olsa da ortaya koyacağı bir devam çalışma bekliyoruz. Süreyya Algül’den de, DİSK tarihini 1975’ten sonraya taşıyacağı, 1980 darbesinden sonraki süreci de içine alacağı bir çalışma bekliyoruz.  

Bizler, Halit Çelenk için gelecek yıllarda da bir araya gelmeye, üretilmiş ve üretilecek birçok eseri, Halit Çelenk aracılığıyla halkla buluşturmaya, siz Halit Çelenk dostlarıyla birlikte devam edeceğiz. Birçok yeni eserle 2018 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri töreninde buluşmak üzere…