Yayın tarihi: 22 Kasım 2020 - 16:35

HALİT ÇELENK 2021 HUKUK ÖDÜLLERİ ESASLARI

 1- ÖDÜLÜN AMACI

Ödülün amacı, yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin sim­gelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrul­tusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmektir.

2- ESER KONUSU

Eser konusu serbesttir. Değerlendir­mede; Halit Çelenk’in yaşamı, eser­leri, mesleki ve yaşam mücadelesi, fikirleri ile hukuk ve/veya hukuk/toplumsal ilişkiler bağlantısının kurulması esas alınır.

3- ESER ve KATILIMCI KOŞULLARI

A- Yarışmaya 1 Ocak 2018 ile 25 Ocak 2021 arasında basılmış veya henüz basılmamış yukarıda belirtilen amaç ve konulu yayın, tez veya her türlü diğer eserler katılabilir. Katılımcılar yalnız bir eser ile yarışmaya başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2021’dir.

B- Katılımcılar hukukçu olabileceği gibi, başka disiplinlerden de olabilir. Eserin, hukuk alanında ya da diğer alanlar ile hukuk alanı ara­sında bağlantı kurarak, bilimsel öz­günlüğe sahip olması, akademik ya­zım ve etik kurallarına uygun olması gerekmektedir. Bir (A4) sayfayı geçmemek üzere, katılımcının (ortak çalışmalarda tüm katılımcıların) adı ve soyadını, özgeç­mişini, eserin oluşturulduğu tarihi, katılımcının iletişim adresini (telefon ya da e-posta adresi ile birlikte) içeren bilgiler, eserle birlikte ayrıca gönderilmelidir. Eserin yayınevi tarafından Seçici Kurula iletilmesi durumunda eser sahi­binin, birden fazla yazarlı ve/veya derleme eser olması durumunda yazarların tümünün "yarışmaya katı­lıma ilişkin olurlarının" yazılı olduğu muvafakat belgesinin gönderilmesi zorunludur. Ayrıca eserin ödül alması durumunda açıklama ve Halit Çelenk internet sitesinde yayınlanmak üzere 5 (beş) sayfayı geçmeyecek bir tanıtım ve özet yazısı gönderilmelidir.

C- Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış eserler;

Eserin kendisi, Eserin sahibi hakkında tanıtım yazısı ve Eser hakkında özet yazısı ( Her üçü de Word programıyla uyumlu bir programla yazılıp CD'de kopyalanmış ve birer adet yazılı nüsha biçiminde) 1 Şubat 2021 tarihine kadar, kargo yoluyla “HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜ Göreme Sokak No:8/4 Cinnah Caddesi Kavaklıdere Ankara” adresine iletilmelidir.

Eserin basılı ( A4 kağıda çıkış veya yayınevi tarafından basılmış olması halinde bu hali) nüshasının belirtilen tarihe kadar iletilmemesi durumunda Eser değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreni 5 Mayıs 2021 tari­hinde yapılacaktır. 

SEÇİCİ VE DÜZENLEYİCİ KURUL

Prof. Dr. Rona Aybay

Prof. Dr. Korkut Boratav

Dr. Öğr. Üyesi İlker Kılıç

Av. Erşen Şansal             

Av. Başar Yaltı

Av. Barış Aybay

Serpil Çelenk Güvenç

Ali Rıza Aydın

Av. Özlem Şen Abay

 

http://www.halitcelenk.org

[email protected]

[email protected]

www.facebook.com/halitcelenkhukukodulu

www.twitter.com/halitcelenkodul